മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

vault Edit
    വളവ്, വില്‍വളവ്


vault Edit
Noun
    a burial chamber (usually underground)


vault Edit
Noun
    a strongroom or compartment (often made of steel) for safekeeping of valuables


vault Edit
Noun
    an arched brick or stone ceiling or roof


vault Edit
Noun
    the act of jumping over an obstacle


vault Edit
Verb
    jump across or leap over (an obstacle)


vault Edit
Verb
    bound vigorously


Entries from Olam Open Database

Vault()::
    നിലവറ,
    കല്ലറ,
    നിധിശേഖരപ്പുര.,
Vault(noun)::
    കമാനം,
    വളര്‍ത്തുമാളിക,
    വീഞ്ഞറ,
    വാറ്റുപത്താഴം,
    മലക്കം മറിച്ചില്‍,
    കരണം മറിച്ചില്‍,
    വളവ്‌,
    ഖഗോളം,
    വില്‍വളവ്‌,
    ആകാശത്തട്ട്‌,
Vault(verb)::
    മലക്കം മറിയുക,
    കമാനാകൃതിയില്‍ വളയ്‌ക്കുക,
    വില്‍വളവായി കെട്ടുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ evoke, ബാലരാജ, മറുചെവി, ഗോട്ടുവാദ്യം, കനിഷ്ഠ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean