മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

abnegate Edit
    നിക്ഷേധിക്കുക, സ്വമേധയാത്യജിക്കുക


abnegate Edit
Verb
    deny oneself (something); restrain, especially from indulging in some pleasure


abnegate Edit
Verb
    surrender (power or a position)
eg: The King abnegated his power to the ministers


abnegate Edit
Verb
    deny or renounce
eg: They abnegated their gods


Entries from Olam Open Database

Abnegate(verb)::
    നിഷേധിക്കുക,
    സ്വമേധയാ ത്യജിക്കുക,
    ഉപേക്ഷിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ boob, information, oblige, ചോമ്പേറി, മസ്തകാഖ്യം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean