മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

effuse Edit
    പ്രവഹിപ്പിക്കുക, ചിതറുക, ചൊരിയുക


effuse Edit
Verb
    pour out
eg: effused brine


effuse Edit
Verb
    flow or spill forth


effuse Edit
Verb
    give out or emit (also metaphorically)
eg: The room effuses happiness


Entries from Olam Open Database

Effuse(adjective)::
    വിതറുന്ന,
    ചിതറിയിരിക്കുന്ന,
Effuse(verb)::
    പ്രവഹിപ്പിക്കുക,
    ചിതറുക,
    ചൊരിയുക,
    ഒലിക്കുക,
    ഒഴുകുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അച്യുതാവാസം, മുദ്രാവാക്യം, അന്തകം, പുകാര്‍, പരുഷം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean