മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

flank Edit
    പക്ഷം, പാര്‍ശ്വം,ഇടുപ്പ്


flank Edit
Verb
    be located at the sides of something or somebody


flank Edit
Noun
    the side of military or naval formation
eg: they attacked the enemy's right flank


flank Edit
Noun
    a subfigure consisting of a side of something


flank Edit
Noun
    a cut from the fleshy part of an animal's side between the ribs and the leg


flank Edit
Noun
    the side between ribs and hipbone


Entries from Olam Open Database

Flank()::
    ഉടല്‍,
    ശരീരഭാഗം,
Flank(noun)::
    ചണ്ണ,
    പള്ള,
    സൈന്യത്തിന്റെ പാര്‍ശ്വഭാഗം,
    പക്ഷം,
    സേനാപാര്‍ശ്വം,
    ഓരം,
    പാര്‍ശ്വം,
    കര,
Flank(verb)::
    പാര്‍ശ്വഭാഗത്തു കൂടി ആക്രമിക്കുക,
    പാര്‍ശ്വഭാഗത്തുകൂടി ആക്രമിക്കുക,
    പാര്‍ശ്വത്തില്‍ നില്‍ക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ confine, cerebrum, ആണ്ടല്‍, മുത്താഴം, അഷ്ടമം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean