മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

auspice Edit
    പരിപാലനം, സംരക്ഷണം


auspice Edit
Noun
    a favorable omen


Entries from Olam Open Database

Auspice(noun)::
    പരിപാലനം,
    അനുഗ്രഹം,
    സംരക്ഷണം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ we, ഭദ്രകുംഭം, മത്സ്യാവതാരം, അനാധൃഷ്ട, പാദസരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean