മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

dodge Edit
    പെട്ടെന്നു മാറ്റിക്കളയുക


dodge Edit
Verb
    make a sudden movement in a new direction so as to avoid
eg: The child dodged the teacher's blow


dodge Edit
Verb
    move to and fro or from place to place usually in an irregular course
eg: the pickpocket dodged through the crowd


dodge Edit
Verb
    avoid or try to avoid fulfilling, answering, or performing (duties, questions, or issues)
eg: He dodged the issue


dodge Edit
Noun
    an elaborate or deceitful scheme contrived to deceive or evade


dodge Edit
Noun
    a quick evasive movement


dodge Edit
Noun
    a statement that evades the question by cleverness or trickery


Entries from Olam Open Database

Dodge(noun)::
    തെന്നിമാറുക,
    കളളത്തരം കാട്ടുക,
    വഞ്ചിക്കുക,
    തന്ത്രം കപടോപായം,
    കൃത്രിമം,
    വഞ്ചന,
Dodge(verb)::
    പെട്ടെന്നു മാറ്റിക്കളയുക,
    വെട്ടിക്കുക,
    പിടികൊടുക്കാതെ ഒഴിയുക,
    ദ്വയാര്‍ത്ഥപ്രയോഗം നടത്തുക,
    പെട്ടെന്ന്‌ മാറ്റിക്കളയുക,
    ഉപായത്തില്‍ ഒഴിഞ്ഞുമാറുക,
    ദ്വയാര്‍ത്ഥപ്രയോഗം നടത്തുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ stroll, അത്യാക്രമിക്കുക, ആമോഹമനതൈലം, വിശരണം, പൊതുയോഗം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean