മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

deliration Edit
    ബുദ്ധിഭ്രമം, ഭ്രാന്ത്


Entries from Olam Open Database

Deliration(noun)::
    ബുദ്ധിഭ്രമം,
    ഭ്രാന്ത്‌,
    ഉന്‍മാദാവസ്ഥ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ end it al, hotel, അദ്വയാനന്ദം, ആരക്ഷകന്‍, ആഭാസുരന്മാര്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean