മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

doctorate Edit
    ഡോക്ടര്‍ ബിരുദം


doctorate Edit
Noun
    one of the highest earned academic degrees conferred by a university


Entries from Olam Open Database

Doctorate(noun)::
    സര്‍വ്വകലാശാല നല്‍കുന്ന ബിരുദം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cognoscente, പ്രസഹ്യ, ബസല, ഓട്ടുതാഴ്, അടിമക്കച്ചവടം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean