മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

escalate Edit
verb
    ക്രമേണ വര്‍ദ്ധിക്കുക


escalate Edit
verb
    തീവ്രത കൂട്ടുക, ഘട്ടംഘട്ടമായി പെട്ടെന്ന്‌ ഉയരുക
    increase in extent or intensity
eg: The Allies escalated the bombing


Entries from Olam Open Database

Escalate(verb)::
    ചലിക്കും കോണിമേല്‍ മേല്‍പോട്ടോ കീഴ്‌പോട്ടോ പോവുക,
    തീവ്രത കൂട്ടുക,
    ഘട്ടംഘട്ടമായി പെട്ടെന്ന്‌ ഉയരുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ decorous, പ്രിയാസു, ഛോരണം, ഉത്തോലകം, പ്രതിനിധി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean