മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

pendualte Edit
    ഊഞ്ഞാലാടുക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ helpful, അലിംബകം, അലുക്കുത്ത്, ഭേഷ്, ചെങ്കല്ല്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean