മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

disqualify Edit
    അയോഗ്യമാക്കുക, അയോഗ്യത കല്പിക്കുക


disqualify Edit
Verb
    make unfit or unsuitable
eg: Your income disqualifies you


disqualify Edit
Verb
    declare unfit
eg: She was disqualified for the Olympics because she was a professional athlete


Entries from Olam Open Database

Disqualify(verb)::
    അപാത്രീകരിക്കുക,
    അയോഗ്യമാക്കുക,
    അയോഗ്യത കല്‍പിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ marihuana, monochord, യുദ്ധ്മം, മകുടമണി, കുട്ടിക്കരണം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean