മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

hemorrhage Edit
    മുറിവുമൂലമുള്ള രക്തസ്രാവം
    The flow of blood from a ruptured blood, vessel


hemorrhage Edit
Noun
    the flow of blood from a ruptured blood vessel


hemorrhage Edit
Verb
    lose blood from one's body


Entries from Olam Open Database

Hemorrhage(verb)::
    പ്രവഹിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ engorge, panoplied, അജാതരിപു, മയറ്റുക, ഇരവല്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean