മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

posy Edit
    ചെറിയ പൂചെണ്ട്, അംഗുലീയലേഖം


posy Edit
Noun
    an arrangement of flowers that is usually given as a present


Entries from Olam Open Database

Posy()::
    അംഗുലീയലേഖം,
    മുദ്രാലേഖം,
Posy(noun)::
    പൂങ്കുല,
    മഞ്‌ജരി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവസ്കരകം, അമരകാഷ്ഠം, അംഗവൈകാര്യ, അഭികൃതി, ബഹുകന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean