മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

come by Edit
    കടന്നു പോകുക, ലഭിക്കുക


come by Edit
Verb
    visit informally and spontaneously


come by Edit
Verb
    obtain, especially accidentally


Entries from Olam Open Database

Come by(verb)::
    കടന്നുപോകുക,
    ലഭിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആകമം, അമാനവ, അനാസ്ഥ, പ്രതികൃഷ്ട, പരിണമിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean