മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

extracurricular Edit
    പഠനപദ്ധതിക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള, പാഠ്യേതരമായ


extracurricular Edit
Adjective
    outside the regular academic curriculum
eg: sports and drama are popular extracurricular activities


extracurricular Edit
Adjective
    outside the regular duties of your job or profession


extracurricular Edit
Adjective
    characterized by adultery
eg: the extracurricular activities of a philandering husband


Entries from Olam Open Database

Extracurricular(adjective)::
    അപ്പുറത്തുള്ള,
    പാഠ്യേതരമായ,
Extracurricular(noun)::
    പഠനപദ്ധതിക്ക്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ nervy, ഇക്ഷുദര്‍ഭ, മൃദുലം, അഭീര, പൂയം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean