മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

cursive Edit
    പരസ്പരം യോജിപ്പിച്ച അക്ഷരങ്ങളോടുകൂടിയ


cursive Edit
Adjective
    having successive letter joined together
eg: cursive script


cursive Edit
Noun
    rapid handwriting in which letters are set down in full and are cursively connected within words without lifting the writing implement from the paper


Entries from Olam Open Database

Cursive(adjective)::
    കൂട്ടെഴുത്തായുള്ള,
    ഓടിച്ച്‌ എഴുതിയിരിക്കുന്ന,
    ഓടുന്ന,
    ഓട്ടമുള്ള,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ claim, stampede, പ്രജാഗരം, ഗുണത്രയം, കഞ്ചുളി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean