മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

fate Edit
    വിധി, വിനാശം
    An event (or a course of events) that will, inevitably happen in the future


fate Edit
Noun
    an event (or a course of events) that will inevitably happen in the future


fate Edit
Noun
    the ultimate agency regarded as predetermining the course of events (often personified as a woman)


fate Edit
Noun
    your overall circumstances or condition in life (including everything that happens to you)
eg: deserved a better fate


fate Edit
Verb
    decree or designate beforehand


fate
    തലക്കുറി, കപാലരേഖ, ബ്രഹ്മരേഖ, പ്രൈഷം, ഭവിതവ്യത, തലയിലെഴുത്ത്, ഈശ്വരകല്പിതം, തലവിധി, ഊഴ്, ദൈവഗതി, ഭാഗ്യം, കര്‍മ്മാധീനം, ദൈവ്യം, മേര, വിധി, നിയതി, യോഗവിധി, തഖ്ദീര്‍, ദിഷ്ടത, ബ്രഹ്മകല്പിതം, കാലയോഗം


Entries from Olam Open Database

Fate(adjective)::
    അതിപ്രധാനഫലങ്ങളുള്ള,
    വിധിനിര്‍ണ്ണായകമായ,
    വിധി നിയന്ത്രിതമായ,
    ഭാവിഫലസൂചകമായ,
    ഈശ്വരകല്പിതം,
    ശിരോലിഖിതം,
    അന്തിമഫലം,
Fate(noun)::
    വിധി,
    ഭാഗ്യം,
    ഭാഗധേയം,
    നിയതി,
    വിനാശം,
    ഈശ്വരസങ്കല്‌പം,
    വിധിവിഹിതം,
    വിധിനിയോഗം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആവോ, പ്രീതിതൃട്ട്, മാനസാ, ഗദ്ഗദകണ്ഠന്‍, കാളികം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean