മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

charivari Edit
    ശബ്ദകോലാഹലം


charivari Edit
Noun
    a noisy mock serenade (made by banging pans and kettles) to a newly married couple


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cote, ആലോഡനം, ഉദിതി, കെട്ടിലമ്മ, predicament


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean