മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

consciously Edit
    മനഃപൂര്‍വ്വം


consciously Edit
Adverb
    with awareness
eg: she consciously played with the idea of inviting them


consciously
    ബോധപൂര്‍വ്വം, മത്യാ


Entries from Olam Open Database

Consciously()::
    ആലോചനയോടുകൂടിത്തന്നെ,
Consciously(adverb)::
    ബോധപൂര്‍വ്വം,
    മനപ്പൂര്‍വ്വം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ resign, ആയിരംപല്ലി, അനുപദം, ഇര, സാധുഭാവം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean