മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

apprehend Edit
    പിടികൂടുക, അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക


apprehend Edit
Verb
    get the meaning of something


apprehend Edit
Verb
    take into custody


apprehend Edit
Verb
    anticipate with dread or anxiety


Entries from Olam Open Database

Apprehend(verb)::
    പിടികൂടുക,
    മനസ്സിലാക്കുക,
    അറസ്റ്റു ചെയ്യുക,
    ഭയപ്പെടുക,
    മുഴുവനായും മനസ്സിലാക്കുക,
    അധികാരത്തോടെ തടഞ്ഞുവയ്ക്കുക,
    പേടിക്കുക,
    അനുമാനിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അധസ്തലം, ചീര്, വക്രാഗ്രം, ആലിംഗനം, പാണിഗ്രഹണം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean