മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

snuffle Edit
    മൂക്കുകൊണ്ടു സംസാരിക്കുക


snuffle Edit
Noun
    the act of breathing heavily through the nose (as when the nose is congested)


snuffle Edit
Verb
    sniff or smell inquiringly


snuffle Edit
Verb
    snuff up mucus through the nose


snuffle Edit
Verb
    cry or whine with snuffling


Entries from Olam Open Database

Snuffle(noun)::
    മൂക്കു കൊണ്ടുള്ള സംസാരം,
Snuffle(verb)::
    മുരളുക,
    മണപ്പിക്കുക,
    മൂക്കടഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴത്തെ ശബ്‌ദത്തില്‍ ശ്വസിക്കുക,
    മൂക്കുകൊണ്ടു സംസാരിക്കുക,
    അടഞ്ഞമൂക്കില്‍ക്കൂടി ശ്വാസം വിടുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ outlet, അധോക്ഷ, അഭിസര്‍പ്പണം, ആലാത്ത്, അത്യാരൂഢം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean