മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

anabolism Edit
    ശരീരത്തില്‍ ആഹാരരസങ്ങള്‍ ധാതുരൂപേണ ഓജസ്സായും മാംസമായും പരിണമിക്കുന്ന അവസ്ഥ


anabolism Edit
Noun
    the synthesis in living organisms of more complex substances (e.g., living tissue) from simpler ones together with the storage of energy


Entries from Olam Open Database

Anabolism(noun)::
    ശരീരത്തില്‍ ആഹാരരസങ്ങള്‍ ധാതുരൂപേണ ഓജസ്സായും മാംസമായും പരിണമിക്കുന്ന അവസ്ഥ,
    ചായം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അദൂഷിത, അഭിജ്ഞാനം, തടായി, ശൗണ്ഡ, ഹാലിനി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean