മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

bay Edit
    മലയിടുക്ക്


bay Edit
    ഉള്‍ക്കടല്‍, ഒരു വക മരം, ജയമാല്യം


bay Edit
    പിംഗളവര്‍ണ്ണം, ഊതനിറം


bay Edit
Noun
    an indentation of a shoreline larger than a cove but smaller than a gulf


bay Edit
Noun
    the sound of a hound on the scent


bay Edit
Noun
    small Mediterranean evergreen tree with small blackish berries and glossy aromatic leaves used for flavoring in cooking; also used by ancient Greeks to crown victors


bay Edit
Noun
    a compartment on a ship between decks; often used as a hospital
eg: they put him in the sick bay


bay Edit
Noun
    a compartment in an aircraft used for some specific purpose
eg: he opened the bomb bay


bay Edit
Noun
    a small recess opening off a larger room


bay Edit
Noun
    a horse of a moderate reddish-brown color


bay Edit
Verb
    utter in deep prolonged tones


bay Edit
Verb
    bark with prolonged noises, of dogs


bay Edit
Adjective
    (used of animals especially a horse) of a moderate reddish-brown color


bay
    ഉള്‍ക്കടല്‍


Entries from Olam Open Database

Bay(adjective)::
    പിംഗളവര്‍ണ്ണമുള്ള,
Bay(noun)::
    പട്ടികയുടെ കൂര,
    ഊതനിറം,
    പിംഗളവര്‍ണ്ണകുതിര,
    മലയിടുക്ക്‌,
    മുട്ടുതൂണുകള്‍ക്കിടയിലുള്ള ഭിത്തി,
    പട്ടിയുടെ കുര,
    ഒരു തരം വൃക്ഷം,
    പുന്ന വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍പെട്ട ഒരു മരം,
    പിംഗളവര്‍ണ്ണം,
    ചരക്കു സൂക്ഷിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ അടച്ചു കെട്ടിയ ഭാഗം,
    കുരയ്ക്കുക,
    ഉള്‍ക്കടല്‍,
    ജയമാല്യം,
    കരിംചുവപ്പ്‌,
    ഒരുവകമരം,
Bay(verb)::
    ശബ്‌ദത്തില്‍ കുരയ്‌ക്കുക,
    ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയില്‍ ഒച്ച വയ്‌ക്കുക,
    എതിര്‍ക്കത്തക്ക വിധമാക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ proposal, rufescent, ആര്‍മ്മിനിയന്‍, ഒന്നായി, പിണ്ഡാരന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean