മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

feud Edit
    കുടിപ്പക


feud Edit
Noun
    a bitter quarrel between two parties


feud Edit
Verb
    carry out a feud
eg: The two professors have been feuding for years


Entries from Olam Open Database

Feud(noun)::
    കുടിപ്പക,
    വഴക്ക്‌,
    പാരമ്പര്യ ശത്രുത,
    വംശപ്പക,
    തീരാപ്പക,
    വിദ്വേഷം,
Feud(verb)::
    നിരന്തരകലഹാവസ്ഥ,
    കുടിപ്പക വച്ചു പുലര്‍ത്തുക,
    ബദ്ധവിരോധത്തിലേര്‍പ്പെടുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ archaic, അപരദക്ഷിണ, ആര്‍ക്ക, മുപ്പത്, പാക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean