മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

mobster Edit
noun
    കൊള്ളക്കാരന്‍, കൊള്ളസംഘത്തിലെ അംഗം


mobster Edit
Noun
    a criminal who is a member of gang


Entries from Olam Open Database

Mobster(noun)::
    ഒരു അപരാധി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ unify, ആലുകന്‍, മൃദിത, മനിച്ചം, അടുക്കം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean