മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

alien Edit
adjective
    അന്യരാജ്യത്തുനിന്നു വന്ന, സ്വഭാവസാമ്യമില്ലാത്ത, ജുഗുപ്സയണര്‍ത്തുന്ന


alien Edit
adjective
    പൊരുത്തമില്ലാത്ത, അന്യമായ
    not contained in or deriving from the essential nature of something
eg: an economic theory alien to the spirit of capitalism


alien Edit
adjective
    വിദേശീയമായ
    being or from or characteristic of another place or part of the world
eg: alien customs


alien Edit
noun
    പരദേശി, വിദേശി
    a person who comes from a foreign country; someone who does not owe allegiance to your country


alien Edit
Noun
    anyone who does not belong in the environment in which they are found


alien Edit
noun
    അന്യഗ്രഹജീവി
    a form of life assumed to exist outside the Earth or its atmosphere


alien Edit
Verb
    transfer property or ownership
eg: The will aliened the property to the heirs


alien Edit
Verb
    arouse hostility or indifference in where there had formerly been love, affection, or friendliness


Entries from Olam Open Database

Alien(adjective)::
    അന്യമായ,
    വിദേശീയമായ,
    പരദേശത്തുള്ള,
    ഇതരമായ,
    ഭിന്നമായ,
    അപരിചിതമായ,
    അന്യരാജ്യത്തുനിന്നുവന്ന,
    വൈദേശികപൗരത്വമുള്ള,
    സ്വഭാവസാമ്യമില്ലാത്ത,
    ജുഗുപ്‌സയുണര്‍ത്തുന്ന,
    പൊരുത്തമില്ലാത്ത,
    വിരുദ്ധ പ്രകൃതിയായ തന്റേതല്ലാത്ത,
Alien(noun)::
    അന്യഗ്രഹത്തിലുള്ള,
    അന്യദേശി,
    വിദേശി,
    പുറനാട്ടുകാരന്‍,
    പരദേശി,
    അന്യരാജ്യത്തു നിന്നു വന്ന,
    സ്വഭാവവിരുദ്ധമായ,
    വിഭിന്നമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ബാഡക, പ്രമുഷിത, പരോക്ഷ, പര്യാലോചന, ശിഖരി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean