മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിവാഹിതന്‍ Edit
    വിവാഹം കഴിഞ്ഞവന്‍
    married person
(വിപരീതം) അവിവാഹിതന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആരോഗ്യദാതാവ്, ആദിഭൂത, മുടന്തുക, മലര്‍മങ്ക, പദഗം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean