മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

temptingly Edit
    പ്രലോഭനീയമായി
    In a tempting seductive manner


temptingly Edit
Adverb
    in a tempting seductive manner


Entries from Olam Open Database

Temptingly(adjective)::
    പ്രലോഭനീയമായി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ astern, insular, ഇഷ്ടപൂര്‍ത്തി, മനാരിക്കുക, ആര്‍ഷ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean