മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

tyra Edit
    പ്രാഥമിക ശില്പി, അനഭ്യസ്തന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അളരല്, പാര്‍വ്വതം, പെങ്ങള്‍, കടങ്കഥ, തല്‍പ്പര


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean