മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പടച്ചാര്‍ത്ത് Edit
    സൈന്യം
    army


Entries from Datuk Database

പടച്ചാര്‍ത്ത്(നാമം):: സൈന്യം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ airy, അംസഭാരി, അതിമോഹം, ഉപവിഭാഗം, പാണിപ്രണയിനി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean