മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

acerbate Edit
    അമ്ലീകരിക്കുക
    Make sour or bitter


acerbate Edit
Verb
    cause to be bitter or resentful


acerbate Edit
Verb
    make sour or bitter


Entries from Olam Open Database

Acerbate(noun)::
    രൂക്ഷത,
Acerbate(verb)::
    അമ്ലീകരിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ subterfuge, ആവര്‍ത്തിക്കുക, ആലംഭനം, കിങ്കണി, കളസം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean