മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

sporting Edit
    കളികളെ സംബന്ധിച്ച, കായകാഭ്യാസിയെ സംബന്ധിച്ച


sporting Edit
Adjective
    exhibiting or calling for sportsmanship or fair play
eg: a sporting solution of the disagreement


sporting Edit
Adjective
    relating to or used in sports
eg: sporting events


sporting Edit
Adjective
    relating to or used in sports
eg: sporting equipment


sporting Edit
Adjective
    involving risk or willingness to take a risk
eg: a sporting chance


sporting Edit
Adjective
    involving risk or willingness to take a risk
eg: sporting blood


sporting Edit
Adjective
    preoccupied with the pursuit of pleasure and especially games of chance
eg: sporting gents and their ladies


Entries from Olam Open Database

Sporting(adjective)::
    കളിക്കുന്ന,
    സാഹസികമായ,
    വിലാസവത്തായ,
    പ്രസന്നതയും യോഗ്യതയും മാന്യതയുമുളള പെരുമാറ്റമുളള,
    കളികളെ സംബന്ധിച്ച,
    കളികളില്‍ തല്‍പരനായ,
    കായികാഭ്യാസിയെ സംബന്ധിച്ച,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ പ്രതിപദര്‍ശനി, ഭാടകം, വിശാല, മൃഗദ്വിട്ട്, അനിദ്ര


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean