മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഗാന്ദിനീസുതന്‍ Edit
    അക്രൂരന്‍, ഭീഷ്മന്‍
    Akura, Bheeshma


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അങ്ങാടിനമ്പൂരി, ബൃത്താനിക, വിഷ്ടബ്ധ, മൈലാ, അനിഷ്ഠൂര


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean