മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

pathogen Edit
noun
    രോഗം പരത്തുന്ന വസ്തു


pathogen Edit
noun
    പകര്‍ച്ചരോഗാണു
    any disease-producing agent (especially a virus or bacterium or other microorganism)


Entries from Olam Open Database

Pathogen()::
    പകര്‍ച്ചരോഗാണു,
Pathogen(noun)::
    രോഗം പരത്തുന്നവസ്‌തു,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ edit, അന്യധാകരിക്കുക, അംഗാരവായു, പ്രവാഹിക, മാംസഭോജി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean