മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

guise Edit
    വേഷം, വേഷധാരണം


guise Edit
Noun
    an artful or simulated semblance
eg: under the guise of friendship he betrayed them


Entries from Olam Open Database

Guise(noun)::
    വേഷം,
    വേഷധാരണം,
    കപടവേഷം,
    നാട്യം,
    രീതി,
    ആകൃതി,
    പ്രകൃതി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ mutate, അര്‍ദ്ധപണം, ഭാരോപജീവി, ചില്ല, മോട്ട്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean