അക്ഷരശ്ലോകം
 • ponnilavponnilav January 2012 +1 -1

  ദാ പിടിച്ചോ അടുത്തത്


  മുമ്പേ താന്‍ ഗുരുദക്ഷിണയ്ക്കു ഗുരുവോടന്വേഷണം ചെയ്ത പോ -
  തംഭോധൌ സാഹസാ മരിച്ച മകനെക്കാണ്‍മാന്‍ കൊതിച്ചീടിനാന്‍
  ഗാംഭീര്യത്തോട് പാഞ്ചജന്യനിനദം കേട്ടന്തകന്‍ സംഭ്രമി -
  ച്ചമ്പോടേകിന ബാലനെ ഗുരുവിനായ്ക്കാണിച്ച നീ പാഹിമാം

  പൂന്താനം
  ഭാഷാകര്‍ണാമൃതം

 • ponnilavponnilav January 2012 +1 -1

  വിദൂഷകനെ പേടിച്ചു ഒളിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധക്ക് ,
  പേടിച്ചു ഒളിച്ചോടി ഇതിന്റെ അടിയന്തിരം നടത്താനാണ് പരിപാടിയെങ്കില്‍
  നിങ്ങളെ പേടിത്തൊണ്ടന്മാരായ തോറ്റോടികളായി കണക്കാക്കി
  ഞാന്‍ അടുത്ത ശ്ലോകം ഇടും പറഞ്ഞേക്കാം
  :-))

 • srjenishsrjenish January 2012 +1 -1

  :-))

 • mujinedmujined January 2012 +1 -1

  നിളച്ചേച്ചി, പേടിച്ചോടിയയാള്‍ ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, സമയക്കുറവാണ് കാരണം.
  ദാ പിടിച്ചോ,


  ഗ്രഹിക്കേണം നീയിദ്ദുരിതനിരയാം ഗ്രാഹമതിനാല്‍
  ഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടീടുന്നടിയനെ യമധ്വംസന! വിഭോ!
  ഗ്രഹിക്കും മൂവര്‍ക്കും ഗതികളരുളും കല്‍പ്പകതരോ!
  ഗ്രഹിക്കേണം വേഗാലഗതി പറയും സങ്കടമഹോ.

  കവി : കുമാരനാശാന്‍
  കൃതി : അനുഗ്രഹപരമദശകം

 • ponnilavponnilav January 2012 +1 -1

  ഗംഗേച യമുനേ ചൈവ
  ഗോദാവരി സരസ്വതി
  നര്മ്മദേ സിന്ധു കാവേരി
  ജലേസ്മിന് സന്നിധിം കുരു.

 • VIDOOSHAKANVIDOOSHAKAN January 2012 +1 -1

  നരനായിങ്ങനെ ജനിച്ചു ഭൂമിയില്‍
  നരകവാരിധി നടുവില്‍ ഞാന്‍
  നരകത്തില്‍നിന്നെന്നെകരകേറ്റീടണേ
  തിരുവൈക്കംവാഴും ശിവശംഭോ

 • mujinedmujined January 2012 +1 -1

  നാട്ടില്‍ത്തല്ലു, വഴ, ക്കഴുക്കു, ഭരണിപ്പാട്ടും, മനം നൊന്തു തന്‍
  വീട്ടില്‍ക്കൂട്ടിനിരിപ്പവള്‍ക്കു ഹൃദയത്തീ, യെന്നതും മാത്രമോ
  നോട്ടിന്‍ പോ, ക്കഭിമാനനഷ്ട, മിവയും സൃഷ്ടിക്കുമാ മദ്യപ-
  ക്കൂട്ടം മന്നില്‍ മറഞ്ഞുപോകിലിവിടം സ്വര്‍ല്ലോകമാകില്ലയോ?

 • ponnilavponnilav January 2012 +1 -1

  നാല്‍ക്കാലികള്‍ മേയുന്ന നാട്ടുവഴിയോരവും
  പൊന്നുവിളയുന്ന വയല്‍ -മര്‍മരവും ഭംഗിയും
  ഓര്‍മയില്‍ ഒന്നുതെളിഞ്ഞു മങ്ങിമായുമ്പോള്‍
  മുന്നിലിരുട്ട് പാതാളചിത്രം വരച്ചുകാണിക്കുന്നു.

 • mujinedmujined January 2012 +1 -1

  ഒരു വേള പഴക്കമേറിയാ-
  ലിരുളും മെല്ലെ വെളിച്ചമായ്‌ വരാം
  ശരിയായ്‌ മധുരിച്ചിടാം സ്വയം
  പരിശീലിപ്പൊരു കയ്പുതാനുമേ.

 • ponnilavponnilav January 2012 +1 -1

  ശാന്താകാരം ഭുജകശയനം പത്മനാഭം സുരേശം
  വിശ്വാധാരം ഗഗനസദൃശം മേഘവർണ്ണം ശുഭാംഗം
  ലക്ഷ്മീകാന്തം കമലനയനം യോഗിഭിർധ്യാനഗമ്യം
  വന്ദേ വിഷ്ണും ഭവഭയഹരം സർവ്വലോകൈകനാഥം

 • mujinedmujined January 2012 +1 -1

  ലക്ഷണാ പരവശീകൃതചിത്താ-
  നാവിദന്‍ ക്ഷിതിഭൃതോധ്വനി വൃത്തം
  ഹന്ത! തേ ബുബുധിരേ ന കഥം വാ
  സ്വാഭിലാഷവിഷയാനുപപത്തിം?

 • ponnilavponnilav January 2012 +1 -1

  ഹാ! പുഷ്പമേ, അധികതുംഗപദത്തിലെത്ര
  ശോഭിച്ചിരുന്നിതൊരു രാജ്ഞികണക്കയേ നീ
  ശ്രീ ഭൂവിലസ്ഥിര-അസംശയ-മിന്നു നിന്റെ-
  യാഭൂതിയെങ്ങു പുനരെങ്ങു കിടപ്പിതോർത്താൽ?

  കുമാരനാശാന്
  =D> =D> =D> =D>

 • ponnilavponnilav January 2012 +1 -1

  എന്താണ് ആരും കുമാരനാശാന് ഒരു മറുപടി കൊടുക്കാത്തത് ?

 • mujinedmujined January 2012 +1 -1

  ശ്രീ കാളുമിപ്പല നിറം കളമിട്ടതെങ്കില്‍
  ഭാകാരമാകെയരി വാരിയെറിഞ്ഞതെങ്കില്‍
  രാകാളികോമരമൊഴിഞ്ഞ മൃഗാങ്കനെങ്കില്‍
  ആകാശമല്ലിതൊരു തുള്ളിയൊഴിഞ്ഞ കാവാം.

  കവി : മാപ്രാണം നാരയണപ്പിഷാരടി

 • ponnilavponnilav February 2012 +1 -1

  രീതികളെല്ലാം നീതിയില്‍ നല്‍കും
  മംഗള രൂപേ ചെതസ്സിങ്കല്‍
  ജാതകുതുകം നടമാടീടിന
  മാതംഗീ ജയ ഭഗവതി ജയ ജയ

 • mujinedmujined February 2012 +1 -1

  ജാതിത്തത്തിന്നു രാജന്‍, ദ്രുതകവിതയതില്‍ ക്കുഞ്ഞഭൂജാനി, ഭാഷാ-
  രീതിക്കൊക്കും പഴക്കത്തിനു നടുവ, മിടയ്ക്കച്യുതന്‍ മെച്ചമോടേ
  ജാതപ്രാസം തകര്‍ക്കും, ശുചിമണി രചനാഭംഗിയില്‍ പൊങ്ങിനില്‍ക്കും,
  ചേതോമോദം പരക്കെത്തരുവതിനൊരുവന്‍ കൊച്ചു കൊച്ചുണ്ണി ഭൂപന്‍

 • menonjalajamenonjalaja February 2012 +1 -1

  ജില്ലാദ്ധ്യക്ഷന്റെ ചോദ്യം -- "ജനകനൃപതി തന്‍ വില്ലെടുത്താരൊടിച്ചാന്‍?";
  "അല്ലേ ഞാനല്ല" -- വിദ്യാര്‍ത്ഥികളതിഭയമോടുത്തരം ചൊല്ലിയേവം
  തെല്ലും കൂസാതെയദ്ധ്യാപകനതിവിനയത്തോടെ "യെന്‍ ക്ലാസിലാരും
  വില്ലല്ലീച്ചൂരല്‍ പോലും തൊടുവതിനു തുനിഞ്ഞീടുകി"ല്ലെന്നുരച്ചാന്‍

  കവിയുടെയും കവിയുടെയും പേര് ഇ സദസ്സില്‍ എഴുതിയിട്ടില്ല.


 • mujinedmujined February 2012 +1 -1

  താരാഹാരമലങ്കരിച്ചു, തിമിരപ്പൂഞ്ചായല്‍ പിന്നോക്കമി-
  ട്ടാ രാകേന്ദുമുഖത്തില്‍ നിന്നു കിരണസ്മേരം ചൊരിഞ്ഞങ്ങനെ
  ആരോമല്‍ കനകാബ്ജകോരകകുചം തുള്ളിച്ചൊരാമോദമോ-
  ടാരാലംഗനയെന്ന പോലെ നിശയും വന്നാളതന്നാളഹോ

 • menonjalajamenonjalaja February 2012 +1 -1

  ആ രാത്രി ചോരാറായ് വാസരശ്രീയോടു
  സൂരജ് വിണ്ണാറോടെന്നപോലെ.

  തൂമയിൽ തൻവസു തൂകാറായ് മേൽക്കുമേൽ
  ധാമനിധിയായായ ദേവൻ വീണ്ടും.

  കര്‍ണ്ണഭൂഷണം----ഉള്ളൂര്‍

 • mujinedmujined February 2012 +1 -1

  തിരുവുള്ളമിങ്ങു കുറവില്ല നമ്മിലെ-
  ന്നൊരു ഭള്ളുകൊണ്ടു ഞെളിയായൊരിക്കലും,
  പരസൃഷ്ടരന്ധ്രമതു നോക്കി നില്‍ക്കണം
  നരപാലകന്നു ചെവി കണ്ണു നിര്‍ണയം.

  കവി : ഇരയിമ്മന്‍ തമ്പി
  കൃതി : രാജസേവാക്രമം

 • menonjalajamenonjalaja February 2012 +1 -1

  പാമ്പുണ്ടൊന്നു തലയ്ക്കു ചുറ്റിയിയലുന്നമ്പോടു കണ്ഠത്തിലും
  പാമ്പാണുള്ളതു, കൈയ്ക്കുമുണ്ടു വളയായ്‌ തോളോളമപ്പാമ്പുകള്‍
  അമ്പാ! പാമ്പുകള്‍തന്നെ നിന്നരയിലും കാല്‍ക്കും, സമസ്താംഗവും
  പാമ്പേ പാമ്പുമയം! തദാഭരണനാം പാമ്പാട്ടി മാം പാലയ.

  ശീവൊള്ളി

 • VIDOOSHAKANVIDOOSHAKAN February 2012 +1 -1

  അല്ലേ! ഭാരതസൂര്യ! ദുര്‍വിധിബലത്താല്‍ നിന്നെയും ഹന്ത നിന്‍
  ചൊല്ലേറും പ്രജയേയുമുന്നതതരുക്കൂട്ടത്തെയും നിത്യവും
  ഫുല്ലേന്ദീവരകാന്തി പൂണ്ട ഗഗനത്തില്‍പ്പൂത്തിണങ്ങുന്നതാം
  നല്ലോരാക്കുസുമോല്‍ക്കരത്തെയുമിതാ കൈവിട്ടു പോകുന്നു ഞാന്‍

 • mujinedmujined February 2012 +1 -1

  ഫലഭരേണ തരുക്കള്‍ നമിച്ചിടും,
  ജലഭരേണ ഘനങ്ങളുമങ്ങനെ,
  അലഘുസംപദി സജ്ജനവും തഥാ
  വിലസിടുന്നു - ഗുണം ഗുണികള്‍ക്കിതു്‌.

  കവി : കേരളവര്‍മ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാന്‍

 • menonjalajamenonjalaja February 2012 +1 -1

  "അണ്ണാക്കില്‍ തങ്ങി വെണ്ണക്കഷണ,മതലിവാന്‍ തെല്ലു പാ"ലെന്നു കള്ള--
  ക്കണ്ണീരോടും യശോദയ്ക്കുടയൊരുടുതുകില്‍ത്തുമ്പു തൂങ്ങിപ്പിടിച്ചു്‌
  തിണ്ണം ശാഠ്യം പിടിക്കും കപടമനുജനാം കണ്ണനുണ്ണിക്കെഴും തൃ--
  ക്കണ്ണിന്‍ കാരുണ്യപൂരം കവിത പൊഴിയുമെന്‍ നാക്കു നന്നാക്കിടട്ടെ!

  കവി : ശീവൊള്ളി

 • mujinedmujined February 2012 +1 -1

  തൃക്കയ്യില്‍ കബളാന്നവും, വിരല്‍കളില്‍
  സാരോപദംശങ്ങളും,
  പോത്തും,കൊമ്പുമുദാരപത്രവുമിടംകക്ഷേ,വഹന്‍ കൌതുകാല്‍
  വസ്ത്രാന്തേ മടിയില്‍ദ്ധരിച്ചു മുരളീം ഗോപാലരും താനുമായ്‌
  സ്വര്‍ഗ്ഗത്തുള്ളവര്‍ നോക്കിനില്‍ക്കെ യജനാദ്ധ്യക്ഷന്‍ ഭുജിച്ചീടിനാന്‍.

  പൂന്താനം

 • menonjalajamenonjalaja February 2012 +1 -1


  വിധി വരച്ചതു മാറി വരാൻ പണി
  പ്രതിവിധിക്കുമകറ്റരുതായത്
  ഇതി പറഞ്ഞു വരുന്നു മഹാജനം
  മതിയിലൊന്നടിയന്നറിയാവതോ?

  ശിവശതകം--- ശ്രീനാരായണഗുരു

 • mujinedmujined February 2012 +1 -1

  ഈയാശങ്ക നിനക്കു യം പ്രതി ജനം ഭീയാലധീരീകൃതേ
  പ്രേയാനാശ പെരുത്തു നിങ്കല്‍ മരുവുന്നോയാളിവാഹാന്തികേ
  ആയാസിപ്പവനബ്ധിനന്ദിനി വശത്തായാലുമില്ലേലുമാം
  ശ്രീയാലീപ്സിതനായവന്‍ കഥമഹോ! ഭൂയാദുരപസ്തയാ.

  കവി : കേരളവര്‍മ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാന്‍ - ശാകുന്തളം തര്‍ജ്ജമ

 • menonjalajamenonjalaja February 2012 +1 -1

  ആഗതർക്കു വിഹഗസ്വരങ്ങളാൽ
  സ്വാഗതം പറയുമാ സരോജിനി
  യോഗിയേ വശഗനാക്കി-രമ്യഭൂ-
  ഭാഗഭംഗികൾ ഹരിക്കുമാരെയും.
  നളിനി--കുമാരനാശാന്‍

 • mujinedmujined February 2012 +1 -1

  യുധിഷ്ഠിരമഖത്തിലാ മഗധഭൂപനോടേറ്റിടാ-
  മുപസ്ഥിതകൃതിദ്വയം ശ്രമമതെണ്ണിയേകത്രഗം
  പ്രിയപ്രമുഖനുദ്ധവന്‍ മൊഴിയിതോതവേ താങ്കളും
  പൃഥാത്മജപുരിക്കുതാന്‍ ഗതിതുടര്‍ന്നു ബന്ധുക്കളും.

  കവി : ടി.വി.പരമേശ്വരന്‍ - നാരായണീയം തര്‍ജ്ജമ

 • ponnilavponnilav February 2012 +1 -1

  പാലൊത്തെഴും പുതുനിലാവിലലം കുളിച്ചും
  ലീലാതപത്തില്‍ വിളയാടിയുമാടലെന്യേ
  നീ ലീലപൂണ്ടിളയമൊട്ടുകളോടു ചേര്‍ന്നു
  ബാലത്വമങ്ങനെ കഴിച്ചിതു നാളില്‍നാളില്‍

  (വീണ പൂവ് : ആശാന്‍ )

 • mujinedmujined February 2012 +1 -1

  നിലാവെന് കണ്ണിന്നു നീ താന്, മമ
  തനുവിനു നീ നല്ല പീയൂഷമാ,
  ണെന്
  ജീവന് നീ താന്, ദ്വിതീയം മമ ഹൃദയമതാകുന്നു നീ
  സുന്ദരാംഗി!"
  ഏവം നീയിഷ്ടവാക്യം പലതുമനുസരിച്ചോതിയൊന്നിച്ചു വാണ-
  പ്പാവത്തെത്തന്നെ - കഷ്ടം! ശിവ ശിവ! ഇനി ഞാനെന്തിനോതുന്നു
  ശേഷം?

  ചാത്തുക്കുട്ടി മന്നാടിയാര്‍ / ഭവഭൂതി
  കൃതി : ഉത്തരരാമ ചരിതം തര്‍ജ്ജമ

 • VIDOOSHAKANVIDOOSHAKAN February 2012 +1 -1

  ഈ ശ്ലോകം എങ്ങനെ നാലുവരിയാക്കും :-((

 • mujinedmujined February 2012 +1 -1

  നിലാവെന് കണ്ണിന്നു നീ താന്, മമ തനുവിനു നീ നല്ല പീയൂഷമാ, ണെന്
  ജീവന് നീ താന്, ദ്വിതീയം മമ ഹൃദയമതാകുന്നു നീ സുന്ദരാംഗി!"
  ഏവം നീയിഷ്ടവാക്യം പലതുമനുസരിച്ചോതിയൊന്നിച്ചു വാണ- പ്പാവത്തെത്തന്നെ -
  കഷ്ടം! ശിവ ശിവ! ഇനി ഞാനെന്തിനോതുന്നു ശേഷം?

 • VIDOOSHAKANVIDOOSHAKAN February 2012 +1 -1

  ഏതായാലുമെനിക്കു വേണമിനിയും ഗാനങ്ങളാരമ്യമായ്
  പാടാന്‍ പറ്റിയരാഗമൊക്കെ ലയമായ് ചേരട്ടെയീമട്ടിലായ്
  ആതങ്കം കളയാനെനിക്കു മധുരം ഗാനങ്ങള്‍ താനാശ്രയം
  കൂടേ വന്നിടു പാടുവാന്‍ മദഭരം നിന്‍ വാണിയെന്നോമലേ.

 • mujinedmujined February 2012 +1 -1

  ആ, രക്ഷീണതപസ്യയാ, ലഖിലലോകാധീശദത്തം കലാ-
  സാരം ചിപ്പിയില്‍ മുത്തുപോ, ലസുലഭാനന്ദാഭമാക്കുന്നുവോ,
  ആരാല്‍ കേരളനാടു മന്നിലഭിമാനാഗാരമാകുന്നുവോ,
  ആ രാഗാങ്കണരാജപൂജിതമഹാഗന്ധര്‍വ്വ, തേ സ്വാഗതം!

 • ponnilavponnilav February 2012 +1 -1

  ആസ്താം താവദീയം പ്രസൂതിസമയെ ദുര്‍വ്വാരശൂലവ്യഥാനൈരുച്യം
  തനുശോഷണം മലമയീ ശയ്യാച സാംവത്സരീ
  ഏകസ്യാപി ന ഗര്‍ഭഭാരഭരണക്ലേശസ്യയസ്യാക്ഷമോ
  ദാതും നിസ്തൃതിമുന്നതോപി തനയസ്തസ്യൈ ജനന്യൈ നമഃ

 • mujinedmujined February 2012 +1 -1

  ഏവം തത്ത്വങ്ങളോര്‍ത്താല്‍ കദനമൊഴിയുവാന്‍ ന്യായമുണ്ടെങ്കിലും
  ഞാന്‍ ഭൂവില്‍പ്പെട്ടീ പ്രപഞ്ചസ്ഥിതിയിലിഹ വസിക്കുന്നൊരാളാകമൂലം
  താവും താപം ഹൃദന്തേ ദഹനസദൃശമാം ദു:ഖമുണ്ടാക്കിടുന്നു-
  ണ്ടാവൂ, ഞാനെന്തു ചെയ്വൂ? സഹനപടുതെയില്ലാതെ വല്ലാതെയായേന്‍.

 • ponnilavponnilav February 2012 +1 -1

  താരില്‍ത്തന്വീകടാക്ഷാഞ്ചലമധുപകുലാരാമ! രാമാജനാനാം
  നീരില്‍ത്താര്‍ബാണ! വൈരാകരനികരതമോമണ്ഡലീചണ്ഡഭാനോ!
  നേരെത്താതോരു നീയാം തൊടുകുറി കളകായ്കെന്നുമേഷാ കുളിക്കും
  നേരത്തിന്നിപ്പുറം വിക്രമനൃവര! ധരാ ഹന്ത! കല്‍പാന്തതോയേ.

 • menonjalajamenonjalaja February 2012 +1 -1

  നല്ല ഹൈമവതഭൂവിൽ, -ഏറെയായ്
  കൊല്ലം - അങ്ങൊരു വിഭാതവേളയിൽ,
  ഉല്ലസിച്ചു യുവയോഗി യേകനുൽ
  ഫുല്ല ബാലരവിപോലെ കാന്തിമാൻ.

  നളിനി--കുമാരനാശാന്‍

 • mujinedmujined February 2012 +1 -1

  ഉലകങ്ങളെയുള്ളിലൊതുക്കിയ നിന്‍
  വലുതായൊരു മെയ്യല ചേര്‍ത്തു തുലോം
  ഒലി പൂണ്ടൊരുനൂറു ധനുസ്സകലം
  ജലമഗ്നമതായ്‌ കര രണ്ടുമഹോ!

  കവി : സി. വി. വാസുദേവ ഭട്ടതിരി/മേല്‍പ്പത്തൂര്‍
  കൃതി : നാരായണീയം തര്‍ജ്ജമ (55:3)

 • VIDOOSHAKANVIDOOSHAKAN February 2012 +1 -1

  ഒട്ടാണ്ടെന്നച്ഛനത്യാദരമൊടു തവ തൃക്കോവിലില്‍ ശാന്തി ചെയ്തൂ
  മുട്ടാതെന്നമ്മ ഭക്ത്യാ തൊഴുതു നടയില്‍നിന്നങ്ങയെത്തിങ്ങള്‍ തോറും
  കിട്ടാന്‍ പാടില്ലയോ തത്കൃതസുകൃതമിവന്നല്‍പവും? ഭ്രഷ്ടനാക്ക-
  പ്പെട്ടാലും പുത്രനില്ലേ പിതൃജനമുതലില്‍ പിന്തുടര്‍ച്ചാവകാശം?

  കവി : പ്രേംജി
  കൃതി : നാല്‍ക്കാലികള്‍

 • mujinedmujined February 2012 +1 -1

  കിടക്കുന്ന നായയ്ക്കടുത്തൂടെയൊടി-
  ക്കടക്കൊല്ല ചാടിപ്പിടിക്കും കടിക്കും
  പിടിക്കാന്‍ വരുന്നോരു നായെക്കുടയ്ക്ക-
  ങ്ങടിക്കൊല്ല ചുമ്മാ കുടക്കാലൊടിക്കും.

 • VIDOOSHAKANVIDOOSHAKAN February 2012 +1 -1

  കൊത്തിക്കൊത്തി രസിച്ചുകൊള്‍ക, മതിയാകട്ടേ നിന, ക്കാര്‍ദ്രമെന്‍
  ഹൃത്തില്‍ കുത്തിയടിച്ചിറക്കുക കൊടുംകൊ, ക്കെന്തുതാനാകിലും;
  മറ്റില്ലാ മമവാഞ്ഛ, യെന്നില്‍ നിലനിന്നാവൂ, തിരിച്ചീ മരം-
  കൊത്തിക്കും തണലേ കൊടുത്തരുളുവാന്‍ പറ്റും കരു, ത്തീശ്വരാ...

 • mujinedmujined February 2012 +1 -1

  മണ്ണും പെണ്ണും കൊതിക്കും, കവിതയുടെ വളപ്പിന്റെ വേലിക്കല്‍ നിന്ന-
  പ്പെണ്ണിന്‍ നീലക്കടക്കണ്മുന പതിയുവതിന്നാശയാലെത്തി നോക്കും,
  ഉണ്ണാനുണ്ടെങ്കിലില്ലാത്തൊരു നില നിരുപിച്ചുള്ളുരുക്കും, നൃജന്മം
  കണ്ണാ, ഞാന്‍ പാഴിലാക്കിത്തുലയുവതിനു മുമ്പെന്നെ രക്ഷിക്ക വേഗം!

  കവി : വി. കെ. ജി.
  കൃതി : അവില്‍പ്പൊതി

 • ponnilavponnilav February 2012 +1 -1

  ഉണ്ടായിമാറുമറിവുണ്ടായി മുന്നമിതു കണ്ടാറ്റുമംഗമകവും
  കൊണ്ടായിരം തരമിരുണ്ടാശയം പ്രതി ചുരുണ്ടാ മഹസ്സില്‍ മറയും
  കണ്ടാലുമീ നിലയിലുണ്ടാകയില്ലറിവഖണ്ഡാനുഭൂതിയിലെഴും
  തണ്ടാരില്‍ വീണു മധുവുണ്ടാരമിക്കുമൊരു വണ്ടാണു സൂരി സുകൃതി!

  കവി : ശ്രീനാരായണ ഗുരു
  കൃതി : നവരത്നമഞ്ഞ്ജരി

 • mujinedmujined February 2012 +1 -1

  കാമകേളികളനേകമാര്‍ന്നു രസമേകിയിട്ടവരുമൊത്തുടന്‍
  യാമുനോദകവിഹാരമന്‍പൊടു തുടര്‍ന്നിതേറ്റമഴകോടു നീ.
  പൂമണം വിതറി വീശിടുന്ന കുളിരാര്‍ന്ന തെന്നലിയലുന്നതാ-
  മാ മനോജ്ഞവനഭൂമിയിങ്കല്‍ മധുവാണിമാര്‍ക്കു മദമേറ്റി നീ.

  സി. വി. വാസുദേവഭട്ടതിരി
  കൃതി : നാരായണീയം തര്‍ജ്ജമ (69:10)

 • VIDOOSHAKANVIDOOSHAKAN February 2012 +1 -1

  പരമ! കിമു ബഹൂക്ത്യാ, ത്വത്പദാംഭോജഭക്തിം
  സകലഭയവിനേത്രീം സര്‍വകാമോപനേത്രീം
  വദസി ഖലു ദൃഢം ത്വം, തദ്‌ വിധൂയാമയാന്‍ മേ
  ഗുരുപവനപുരേശ! ത്വയ്യുപാധത്സ്വ ഭക്തിം.

 • aparichithanaparichithan February 2012 +1 -1

  മലയാളത്തിലെ ശ്ളോകങ്ങളൊക്കെ തീർന്നുവോ?

 • suresh_1970suresh_1970 February 2012 +1 -1

  ഇനി ഏതൊക്കെ ഫാഷയിലെ കവിതകള്‍ വരുവോ ആവോ ? മലയാള കവിത പറ്റൂലാന്നും കാവ്യം വേണം ന്നൊക്കെ ആരാണ്ടു പറഞ്ഞാര്‍ന്നു . ഒരൊക്കെ ഏടെ പോയിനി ?

 • mujinedmujined February 2012 +1 -1

  വെണ്ണസ്മേരമുഖീം വറത്തു വരളും വൃന്താകദന്തച്ചദാം
  ചെറ്റോമല്‍മധുരക്കറിസ്തനഭരാമമ്ലോപദംശോദരീം
  കെല്‍പ്പാര്‍ന്നോരെരുമത്തയിര്‍കടിതടാം ചിങ്ങമ്പഴോരുദ്വയീ-
  മേനാം ഭുക്തിവധൂം പിരിഞ്ഞയി സഖേ! ലോകഃ കഥം ജീവതി?

നമസ്കാരം,

ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ താഴെ കാണുന്ന ഒരു ബട്ടണ്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പദപ്രശ്നത്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്ന പാസ്‌വേഡ് ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കാം. ( അതു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ലേ? )

Sign In Apply for Membership

In this Discussion