അക്ഷരശ്ലോകം
 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  പോക പൂങ്കാവിലെന്ന് പുതുമധുവചനേ
  വലിയ നിര്‍ബന്ധം തവവാഴുന്നേരം ഭവനേ
  പോവാന്‍തന്നെയോ വന്നൂ? പൂര്‍ണ്ണേന്ദുവദനേ
  കാമിനീമൌലേ,ചൊല്‍കകാതരനയനേ
  (നളചരിതം ആട്ടക്കഥ -ഉണ്ണായിവാര്യര്‍)

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  പൂവുകള്‍ സാക്ഷാല്‍ ഭൂമിപുത്രിയെപ്പോലെ യാത്ര
  യാവുന്നു നിജ മാതൃ ഗര്‍ഭത്തില്‍ മറയുന്നു
  ഈ വിഷുവിനുമൊരു തൈ നാട്ടു നീര്‍ കോരുമ്പോള്‍
  ഈ വിഷാദത്തില്‍ വേനല്‍ എന്നുള്ളിലെരിയുന്നു

  ഓ.എന്‍.വി
  വേനല്‍ക്കുറിപ്പുകള്‍

 • mujinedmujined December 2011 +1 -1

  ഈരും പേനും പൊതിഞ്ഞീടിന തലയുമഹൊ! പീള ചേര്‍ന്നോരു കണ്ണും
  പാരം വാനാറ്റവും കേളിളിയുമൊളിയളിഞ്ഞൊട്ടു മാറൊട്ടു ഞാന്നും
  കൂറോടയ്യന്‍ കൊടുത്തീടിന തുണിമുറിയും കൊഞ്ഞലും കൊട്ടുകാലും
  നേരമ്പോക്കല്ല ജാത്യം പലതുമിനിയുമുണ്ടെങ്കിലും മങ്കയല്ലേ?

  കവി : വെണ്മണി മഹന്‍

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  കണ്ടാലെത്രയും കൌതുകമുണ്ടിതിനെപ്പണ്ടു
  കണ്ടീല ഞാനേവംവിധം കേട്ടുമില്ല
  സ്വര്‍ണ്ണവര്‍ണ്ണമരയന്നം,മഞ്ജുനാദമിതു
  നിര്‍ണ്ണയമെനിക്കിണങ്ങുമെന്നുതോന്നും


  നളചരിതം---ഉണ്ണായിവാര്യര്‍

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  സേവിക്കൂ ഗുരുഭൂതരെ, പ്രിയസഖിക്കൊപ്പം സപത്നീജനേ-
  മേവിക്കൊള്‍, കരിശം കലര്‍ന്നിടയൊലാ കാന്തന്‍ കയര്‍ത്തീടിലും,
  ആവും മട്ടു തുണയ്ക്ക ഭൃത്യതതിയേ, ഭാഗ്യത്തില്‍ ഗര്‍വ്വിച്ചിടാ;
  ഏവം നാരികള്‍ നല്ലനാരികളതാം; വംശാധിയേ വാമമാര്‍!

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  ആയിരം ഉണ്ണിക്കനികള്‍ക്ക് തൊട്ടിലും
  താരാട്ടുമായ് നീ ഉണര്‍ന്നിരിക്കുന്നതും
  ആയിരംകാവുകളിലൂഞ്ഞാലിടുന്നതും
  ആലിലത്തുമ്പത്തിരുന്നു തുള്ളുന്നതും

  ഭൂമിക്ക് ഒരു ചരമഗീതം---ഒ എന്‍ വി

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  ആരായുകില്‍ തിരകള്‍ നീരായിടുന്നു, ഫണി നാരായിടുന്നു, കുടവും
  പാരായിടു, ന്നതിനു നേരായിടുന്നുലകമേൊരായ്കിലുണ്ടഖിലവും
  വേരായ നിന്‍ കഴലിലാരാധനം തരണമാരാലിതിന്നൊരു വരം
  നേരായി വന്നിടുക വേറാരുമില്ല ഗതി ഹേരാജയോഗജനനി!

 • mujinedmujined December 2011 +1 -1

  വെണ്ണയ്ക്കിരന്നു വഴിയേ മണിയും കിലുക്കി-
  ക്കുഞ്ഞിക്കരങ്ങളുമുയര്‍ത്തി നടന്ന നേരം
  കണ്ണില്‍ത്തെളിഞ്ഞ പുതുവെണ്ണ ലഭിച്ചു നില്‌പോ-
  രുണ്ണിക്കിടാവു ചിരിപൂണ്ടതു കണ്ടിതാവൂ

  കവി : പൂന്താനം

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  “കാറുവാങ്ങണമച്ഛന്‍”
  എന്നോതും കിടാവിന്റെ
  മാറിലെച്ചൂടാല്‍ ശീതം
  പോക്കിഞാനിരിക്കുമ്പോള്‍

  കലോപാസകന്‍---അക്കിത്തം

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  ‘മുന്നിലെന്‍ നിയതിയാലണഞ്ഞുമി-
  ന്നെന്നെ യെന്‍പ്രിയനറിഞ്ഞതില്ലിവന്‍!
  സന്നവാസനനഹോ മറന്നുതാന്‍
  മുന്നമുള്ളതഖിലം മഹാശയന്‍.‘

  നളിനി - കുമാരനാശാന്‍

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  സുഖം-സുഖം-ക്ഷോണിയെ നാകമാക്കാന്‍
  വേധസ്സു നിര്‍മ്മിച്ച വിശിഷ്ടവസ്തു
  അതെങ്ങതെങ്ങെന്നു തിരഞ്ഞുതന്നെ-
  യായുസ്സുപോക്കുന്നു ഹതാശര്‍ നമ്മള്‍.

  സുഖം സുഖം (തരംഗിണി)---ഉള്ളൂര്‍

 • mujinedmujined December 2011 +1 -1

  അഗ്രേപശ്യാമി തേജോനിബിഡതരകളായാവലീ ലോഭനീയം
  പീയൂഷാപ്ലാവിതോഹം തദനുതദുദരേ ദിവ്യകൈശോരവേഷം
  താരുണ്യാരംഭരമ്യം പരമസുഖരസാസ്വാദരോമാഞ്ചിതാംഗൈ-
  രാവീതം നാരദാദ്യൈഃ വിലസദുപനിഷത്‌സുന്ദരീമണ്ഡലൈശ്ച

  കവി : മേല്‍പത്തൂര്‍
  കൃതി : നാരായണീയം

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  ത്രൈലോക്യവാസികളെലാം ഭവൽബല-
  മാലോക്യ ഭീതികലർന്നു മരുവുന്നു
  മാരുതി വന്നിവിടെച്ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ
  വീരരായുള്ള നമുക്കോക്കിൽനാണമാം

  അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട്

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  മടുമലര്‍ശിലതന്നിലന്തിമേഘ-
  ക്കൊടുമുടി പറ്റിയ താരപോല്‍ വിളങ്ങി
  തടമതിലഥ തന്വി നോക്കി,നോട്ടം
  സ്ഫുടകിരണങ്ങള്‍ കണക്കെ നീട്ടി നീട്ടി

  ലീല--കുമാരനാശാന്‍

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  തന്റെ തന്റെ ഗൃഹത്തിങ്കല്‍നിന്നുടന്‍
  കൊണ്ടുപോന്ന ധനംകൊണ്ടു നാമെല്ല‍ാം
  മറ്റെങ്ങാനുമൊരേടത്തിരുന്നിട്ടു
  വിറ്റൂണെന്നു പറയും കണക്കിനേ.

  ജ്ഞാനപ്പാന – പൂന്താനം

 • mujinedmujined December 2011 +1 -1

  മഞ്ജുത്വമാര്‍ന്ന മണിരാശി പെറും മലയ്ക്കു
  മഞ്ഞിന്റെ ബാധയഴകിന്നൊരു ഹാനിയല്ല;
  മുങ്ങുന്നു പോല്‍ ഗുണഗണങ്ങളിലൊറ്റ ദോഷ-
  മങ്കം ശശാങ്കകിരണങ്ങളിനെന്ന പോലെ.

  കവി : എ. ആര്‍. രാജരാജവര്‍മ്മ
  കൃതി : കുമാരസംഭവം തര്‍ജ്ജമ

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  മുതുകില്‍നിന്നഴിച്ചീട്ടൂ കനത്തഭാണ്ഡം
  മുറിവിലാറാതെനില്‍പ്പൂ മുടിഞ്ഞനാറ്റം
  മുഴുവനും നീറ്റുന്നവന്‍ കടവില്‍ നില്‍പ്പൂ
  കുളംകുഴിക്കുമ്പോഴെന്തു കുറിയകുറ്റി.

  കടത്തുതോണി - ഇടശ്ശേരി

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  മല്ലികാമലര്‍ബാണനാശന മാലകറ്റുക മാനസേ
  മഞ്ജുളാഭ കലര്‍ന്ന മാമലനന്ദിനീപതി ശംഭുവേ
  മംഗളം ബത ചേര്‍ക്കുവാന്‍ തവ ചേവടീ പണിയുന്നു ഞാന്‍
  മന്ദഹാസമുതിര്‍ത്തു തൃക്കഴല്‍ ചേര്‍ക്കണേ ശിവശങ്കരാ!

  പഞ്ചാക്ഷരസ്തോത്രം

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  എഴുതിയതാരാ?

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  മമ ജീവനായികയ്ക്കെന്നോടേവം
  മതിയിൽ വളരുന്നു രാഗഭാവം!
  മതിയതിൽ മാമകഭാവിയെന്നും
  മഹിതാഭ താവിത്തെളിഞ്ഞുമിന്നും!

  ബാഷ്പാഞ്ജലി--ചങ്ങമ്പുഴ

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  മന്ദം ചരിക്കും മഹനീയ നിന്മേല്‍
  മരം തളിപ്പൂ പനിനീര്‍ക്കണങ്ങള്‍
  പരാഗ സിന്ദൂര മുണര്‍ന്നു നിന്ന
  ലതാകദംബം തൊടുവിച്ചിടുന്നു

  ജി . ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
  പ്രഭാതവാതം

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  ജെനിഷ് ,
  കെ .എന്‍ .രാമന്‍പിള്ള --കീര്‍ത്തനമാല .

 • mujinedmujined December 2011 +1 -1

  പാലില്‍ച്ചായയൊഴിയ്ക്കയോ ഗുണകരം? ചേലോടെയച്ചായതന്‍-
  മേലേ പാലതൊഴിയ്ക്കയോ ഗുണകരം? തര്‍ക്കിച്ചു വീട്ടമ്മമാര്‍
  പാലും ചായയുമൊന്നിനൊന്നുപകരം ചാലിച്ചു ചാലിച്ചു പോയ്‌
  പാലില്‍ ചായയൊഴിയ്ക്കുകെന്നു വിധിയായ്‌, ചാലേ ഗവേഷിപ്പവര്‍!

  കവി : ഏവൂര്‍ പരമേശ്വരന്‍
  കൃതി : മോഡേണ്‍ മുക്തകങ്ങള്‍

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  പതിനായിരം വര്‍ഷം
  വന്‍‌തപം നോറ്റുള്ളോളെ
  വ്രതകാര്‍ശ്യത്താല്‍ ചുക്കി-
  ച്ചുളിഞ്ഞു നരച്ചോളേ

  ഉജ്ജ്വലമുഹൂര്‍ത്തം --വൈലോപ്പിള്ളി

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  വേഷം മറച്ചു പലെടത്തുമഹോ നടന്നി-
  പ്പാശണ്ഡരീശഭയവും നയവും പെടാത്തോര്‍,
  രോഷം മുഴുത്തു വെറുതേ രുചി പോലെ നിന്നില്‍
  രോഷം ചുമത്തിയപവാദശതങ്ങള്‍ ചൊല്‍‌വൂ.

  ഗ്രമവൃക്ഷത്തിലെ കുയില്‍ - കുമാരനാശാന്‍

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  കോപ്പിയടിക്കുമ്പോള്‍ അക്ഷരത്തെറ്റ് തിരുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ നന്ന്. :)

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1


  രാക്ഷസക്കൂട്ടമലറി വിളിയ്ക്കുന്നൂ, സദാചാര-
  ക്കോമരങ്ങള്‍ കലി തുള്ളിയാര്‍ക്കുന്നൂ
  രക്ഷകനെത്തുന്നില്ലെന്നിട്ടുമെ,ന്നെയി-
  പ്പാപികള്‍ പിന്നെയും കല്ലെടുത്തെറിയുന്നു!

 • suresh_1970suresh_1970 December 2011 +1 -1

  രണ്ടിനാലുമെടുത്തു പണിചെയ്ത
  ചങ്ങലയല്ലോ മിശ്രമാം കർമ്മവും.
  ബ്രഹ്‌ മവാദിയായീച്ചയെറുമ്പോളം
  കർമ്മബദ്ധന്മാരെന്നതറിഞ്ഞാലും.

  ജ്ഞാനപ്പാന കവി: പൂന്താനം നമ്പൂതിരി

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  ആരോടാ ചേച്ചീ... എവിടെയാ അക്ഷരത്തെറ്റ്?

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  ബദ്ധരാഗമിഹ നീ മൊഴിഞ്ഞൊരാ-
  ശുദ്ധവാണി വനവായുലീനമായ്,
  ശ്രദ്ധയാര്‍ന്നതിനെ യാസ്വദിച്ചു ഹാ!
  സിദ്ധസന്തതി സുഖിക്കുമോമലേ!

  നളിനി- കുമാരനാശാന്‍

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  ശ്രീമൂലമായ പ്രകൃതീങ്കല്‍ തുടങ്ങി ജന
  നാന്ത്യത്തോളം പരമഹാമായ തന്റെ ഗതി
  ജന്മങ്ങളും പല കഴിഞ്ഞാലുമില്ലവധി
  കര്‍മത്തിനും; പരമനാരായണായനമ:

  ഹരിനാമകീര്‍ത്തനം

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  ജാതനായാൻജനകാലയേ കാലിയും
  സീതാഭിധാനേന ജാതയായീടിനാൾ
  ഭൂമിഭാരം കളഞ്ഞീടുവാനായ് മുതിർ
  ന്നാമോദമോടിങ്ങു വന്നാരിരുവരും.

  അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട്

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  ഭാവഗൗരവം മൂലം ശബ്ദത്തെക്കാളും പാരം
  ഭാരവത്താകും മൗനം തങ്ങി നില്പീലാ കാറ്റില്‍
  നേരിട്ട് വേഗം വന്നു പതിക്കും ഹൃദന്തത്തില്‍
  നേരിയ വികാരത്തിന്‍ തിരതല്ലലുണ്ടാക്കും

  ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് ഓടക്കുഴല്‍

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  >>>>>ആരോടാ ചേച്ചീ... എവിടെയാ അക്ഷരത്തെറ്റ്?

  തെറ്റിയത് ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയിലിനെക്കുറിച്ചെഴുതിയ ആശാനാവില്ല എന്നുറപ്പ്

 • mujinedmujined December 2011 +1 -1

  ന യത്ര സ്ഥേമാനം ദധുരതിഭയോദ്ഭ്രാന്തനയനാ
  ഗളദ്ദാനോദ്ദാമഭ്രമദളികദംബാഃ കരടിനഃ
  ലുഠന്മുക്താഹാരേ ഭവതി പരലോകം ഗതവതോ
  ഹരേരദ്യ ദ്വാരേ ശിവശിവ! ശിവാനാം കളകളഃ

  കവി : പടുതോള്‍ വിദ്വാന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട്‌
  (ശക്തന്‍ തമ്പുരാന്റെ മരണത്തെപ്പറ്റി

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  ലോകമേ തറവാടു തനിക്കീ ചെടികളും
  പുല്കെളും പുഴുക്കളും കൂടിത്തന്‍ കുടുംബക്കാര്‍
  ത്യാഗമെന്നതേ നേട്ടം, താഴ്മതാനഭ്യുന്നതി
  യോഗവിത്തേവം ജയിക്കുന്നിതെന്‍ ഗുരുനാഥന്‍

  എന്റെ ഗുരുനാഥന്‍ -വള്ളത്തോള്‍

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  തസ്കരനല്ല ഞാന്‍ ,തെമ്മാടിയല്ല ഞാന്‍
  മുഷ്കരനല്ല ഞാന്‍ മുഗ്ദ്ധശീലേ
  ദേവി തന്‍ ദാസ്യം കൊതിക്കുമൊരുത്തന്‍ ഞാന്‍
  ഈ വീടിവിടേയ്ക്കു ദാസഗൃഹം

  ഭാരതസ്ത്രീകള്‍ തന്‍ ഭാവശുദ്ധി----വള്ളത്തോള്‍

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  ദണ്ഡകാരണ്യത്തില്നിന്നും
  വീണ്ടും കേള്ക്കുന്നു രോദനം.
  വനവാസികളെച്ചുട്ടു
  മുടിക്കും രാജശാസനം.

  യുദ്ധകാണ്ഡം-ബാലചന്ദ്രന് ചുള്ളിക്കാട്

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  വലിയൊരു കാട്ടിലകപ്പെട്ടൂ ഞാ‍നും
  വഴിയുംകാണാതെയുഴലുമ്പോല്‍
  വഴിയില്‍ നേര്‍വഴി അരുളേണം നാഥാ
  തിരുവയ്ക്കം വാഴും ശിവശംഭോ

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  ഏതാ കൃതി?

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  ഇത് കൃത്യമായി ആരുടെ രചനയാണെന്നതിന് തെളിവില്ല. പൂന്താനം ആണെന്ന് സംശയം . പൂന്താനത്തിന്റെ കൃതികളുടെ സമാഹാരത്തില്‍ ഇതുണ്ട്. പക്ഷേ പൂന്താനം ഒരു കൃഷ്ണഭക്ത നായിരുന്നതുകൊണ്ട് അത് വിശ്വസനീയമല്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട്.( വായിച്ച ഓര്‍മ്മയില്‍ നിന്നെഴുതുന്നതാണ്.)

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  വല്ലപ്പോഴും ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്
  ആത്മഹത്യക്ക് തൊട്ടുമുന്‍പ് പോലും
  കാരണം സൂര്യന്‍ നമ്മേയും അതിജീവിക്കുന്നു
  കോള് കൊണ്ട കടലില്‍

  വല്ലപ്പോഴും - സച്ചിദാനന്ദന്‍

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  കണ്ടാലെത്രയും കൌതുകമുണ്ടിതിനെപ്പണ്ടു
  കണ്ടീല ഞാനേവംവിധം കേട്ടുമില്ല
  സ്വര്‍ണ്ണവര്‍ണ്ണമരയന്നം,മഞ്ജുനാദമിതു
  നിര്‍ണ്ണയമെനിക്കിണങ്ങുമെന്നുതോന്നും

  നളചരിതം -- ഉണ്ണായിവാര്യര്‍

 • mujinedmujined December 2011 +1 -1

  സാനന്ദം സുപ്രഭാതോദയ മഹിമ പുകഴ്ത്തുന്ന പക്ഷിവ്രജത്തിന്‍
  ഗാനത്താലോ ഗവാക്ഷം വഴി ദിനമണി തന്‍ കൈകളാല്‍ പുല്‍കയാലോ
  തേനഞ്ചും വാണിയാളേ, ചുടലയൊടു സമീപിച്ച നിന്‍ ദീര്‍ഘ നിദ്ര-
  യ്ക്കൂനം പറ്റില്ല, നിന്‍ കണ്ണുകള്‍ നിയതി നിയോഗത്തിനാല്‍ മുദ്രിതങ്ങള്‍

  കവി : വി.സി ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കര്‍
  കൃതി : ഒരു വിലാപം

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  തൊട്ടേനെ ഞാന്‍ കൈകള്‍കൊണ്ടു തോഴിമാരേ,കൈക്കല്‍
  കിട്ടുകില്‍ നന്നായിരുന്നു കേളിചെയ്‌വാന്‍
  ക്രൂരനല്ല,സാധുവത്രെ ചാരുരൂപന്‍, നിങ്ങള്‍
  ദൂരെ നില്പിന്‍ എന്നരുകില്‍ ആരും വേണ്ട.

  നളചരിതം--ഉണ്ണായിവാര്യര്‍

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  കനിവറ്റ ലോകമേ, നീ നിന്റെ ഭാവനാ -
  കനകവിമാനത്തില് സഞ്ചരിക്കൂ .
  മുഴുമതി പെയ്യുമപ്പൂനിലാവേറ്റുകൊ -
  ണ്ടഴകിനെത്തേടിയലഞ്ഞുകൊള്ളൂ .

  വാഴക്കുല-ചങ്ങമ്പുഴ

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  മരണക്കാലത്തെ ഭയത്തെ ചിന്തിച്ചാല്‍
  മതിമറന്നു പോം മനമെല്ലാം
  മനതാരില്‍ വന്നു വിളയാടീടേണം
  തിരുവൈക്കം വാഴും ശിവശംഭോ

  പൂന്താനം (?)

 • mujinedmujined December 2011 +1 -1

  മായാവിനാഥ ഹരിണാകഥി സാരസേന-
  പുത്രീപ്രപൂജ്യവദനേ സ്ഫുട സാരസേന
  ഹാ ദ്വേഷപാത്രമഹമസ്മ്യുരുസാരസേന-
  ഭൂമീഭൃതാം ത്വയി പരം തമസാ രസേന

  കവി : കുട്ടമത്തു്‌ ചെറിയ രാമക്കുറുപ്പ്‌
  കൃതി : രുക്മിണീ സ്വയംവരം

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  ഹന്ത! ഹംസമേ,ചിന്തയെന്തുതേ?
  എന്നുടെ ഹൃദയമന്യനിലാമോ?
  അര്‍ണ്ണവം തന്നിലല്ലോ നിമ്‌നഗ ചേര്‍ന്നു ഞായം
  അന്യഥാ വരുത്തുവാന്‍ കുന്നു മുതിര്‍ന്നീടുമോ?

  നളചരിതം --ഉണ്ണായിവാര്യര്‍

 • mujinedmujined December 2011 +1 -1

  അഭ്യുദ്ഗച്ഛദഖണ്ഡശീതകിരണാഹങ്കാരസര്‍വങ്കഷ-
  സ്ഫായന്‍മഞ്ജിമസമ്പദാനനഗളത്കാരുണ്യമന്ദസ്മിതം
  ഖദ്യോതായുതകോടിനിസ്തുല മഹസ്സന്ദോഹ പാരമ്പരീ-
  ഖദ്യോതീകരണ പ്രവീണ സുഷമം വാതാലയേശം ഭജേ

  കവി : കേരളവര്‍മ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാന്‍
  കൃതി : ഗുരുവായുപുരേശസ്തവം

നമസ്കാരം,

ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ താഴെ കാണുന്ന ഒരു ബട്ടണ്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പദപ്രശ്നത്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്ന പാസ്‌വേഡ് ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കാം. ( അതു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ലേ? )

Sign In Apply for Membership

In this Discussion