മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

yours Edit
    നിങ്ങളുടേത്, താങ്കളുടേത്
    Belonging to you


yours Edit
Pronoun
    belonging to you
eg: I think this is yours


yours
    ഭവദീയ, യുഷ്മദീയ


Entries from Olam Open Database

Yours(pronoun)::
    നിങ്ങളുടേത്‌,
    അങ്ങയുടേത്‌,
    താങ്കളുടേത്‌,
    താങ്കളുടെ വിശ്വസ്തന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ medieval, process, അലുബ്ധ, ആസ്മാകീന, പ്രകൃത്യവസ്ഥ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean