മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

tiptop Edit
noun
    ഉച്ചതമാഗ്രം, അത്യുത്തമവസ്തു
    the extreme top or summit


tiptop Edit
adjective
    വിശിഷ്‌ടമായ, വിശേഷപ്പെട്ട
    of the highest quality
eg: an athlete in tiptop condition


tiptop Edit
Noun
    the highest level or degree attainable; the highest stage of development


Entries from Olam Open Database

Tiptop()::
    മുന്തിയത്‌,
Tiptop(adjective)::
    വിശിഷ്‌ടമായ,
    വിശേഷപ്പെട്ട,
Tiptop(noun)::
    ഉച്ചതമാഗ്രം,
    അത്യുത്തമവസ്‌തു,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fluoride, hardware, soluble, ആണ്‍ക്കെട്ട്, ചമൂരു


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean