മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

volunteer Edit
    സ്വമനസ്സാലെ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നവന്‍


volunteer Edit
Verb
    tell voluntarily
eg: He volunteered the information


volunteer Edit
Verb
    agree freely
eg: She volunteered to drive the old lady home


volunteer Edit
Verb
    do volunteer work


volunteer Edit
Noun
    (military) a person who freely enlists for service


volunteer Edit
Noun
    a person who performs voluntary work


volunteer Edit
Adjective
    without payment
eg: a volunteer fire department


Volunteer Edit
Noun
    a native or resident of Tennessee


Entries from Olam Open Database

Volunteer(noun)::
    സ്വമനസ്സാലെ സേവനമനുഷ്‌ഠിക്കുന്നവന്‍,
    സന്നദ്ധ സേവകന്‍,
    സന്നദ്ധ ഭടന്‍,
    സ്വയംസേവകന്‍,
    സന്നദ്ധസേവകന്‍,
    ത്യാഗസന്നദ്ധന്‍,
Volunteer(verb)::
    യാചിക്കപ്പെടാതെ ദാനം ചെയ്യുക,
    സ്വന്തമനസ്സാലെ ചെയ്യുക,
    ആവശ്യപ്പെടാതെ സേവനമര്‍പ്പിക്കുക,
    സേവിക്കാന്‍ തയ്യാറായി വരുക,
    സ്വേച്ഛയാ ദാനം ചെയ്യുക,
    സ്വമേധയാ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നവന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ resident, വ്യാലന്‍, പൂര്‍വ്വാപര്യം, ത്രയവര്‍ണ്ണികള്‍, ഹയാത്ത്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean