മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

vertex Edit
    അഗ്രം, ശീര്‍ഷം


vertex Edit
Noun
    the point of intersection of lines or the point opposite the base of a figure


vertex Edit
Noun
    the highest point (of something)


Entries from Olam Open Database

Vertex(noun)::
    അഗ്രം,
    ശീര്‍ഷം,
    കൊടുമുടി,
    ശിഖരം,
    മൂര്‍ദ്ധാവ്‌,
    ഖമദ്ധ്യം,
    ശിരോബിന്ദു,
    ശീര്‍ഷകം,
    അറ്റം,
    മുന,
    ഉച്ചി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ emphatic, none, ഭീഷ്പഞ്ചകം, വലച്ചല്‍, മകരധ്വജന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean