മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

bureau Edit
    വലിപ്പമുള്ള എഴുത്തുമേശ, കാര്യാലയം


bureau Edit
Noun
    an administrative unit of government
eg: the Census Bureau


bureau Edit
Noun
    furniture with drawers for keeping clothes


Entries from Olam Open Database

Bureau()::
    എഴുത്തുമേശ,
Bureau(noun)::
    പത്ര ഓഫിസ്,
    വലിപ്പമുള്ള എഴുത്തുമേശ,
    കാര്യാലയം,
    എഴുത്തുപീഠമുള്ള അലമാരി,
    കച്ചേരി,
    നിര്‍വ്വഹണത്തിനുള്ള വകുപ്പ്‌,
    വാര്‍ത്താവിനിമയകേന്ദ്രം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അച്ചിട്ട, അപരിത്യാജ്യം, ബദരിക, ഛാഗമുഖന്‍, ഉറവ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean