മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

veracious Edit
    സത്യഭാഷിയായ, സത്യസന്ധനായ


veracious Edit
Adjective
    habitually speaking the truth
eg: a veracious witness


veracious Edit
Adjective
    precisely accurate
eg: a veracious account


Entries from Olam Open Database

Veracious(adjective)::
    സത്യഭാഷിയായ,
    സത്യസന്ധനായ,
    സത്യം പറയുന്ന,
    സത്യസന്ധമായ,
Veracious(noun)::
    യഥാര്‍ത്ഥ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ redundance, അധരീണ, ഇറക്കിപ്പണയം, കാരി, ചാഞ്ചാടുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean