മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

vagina Edit
noun
    യോനി, ഗര്‍ഭപാത്രത്തിലേക്കുള്ള പാത, യോനീനാളം, ഉപസ്ഥം
    The lower part of the female, reproductive tract; a moist canal in female mammals extending from the, labia minora to the uterus


Vagina
    യോനിനാളം, പൂറ്, ജര്‍ത്തം


Entries from Olam Open Database

Vagina(noun)::
    യോനീനാളം,
    യോനി,
    ഉപസ്ഥം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ indelicate, nazi, അരസികത്വം, തേജോവതി, കാകനഖി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean