മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

dismay Edit
    ഭയചകിതനാക്കുക
    (v)Fill with apprehension or alarm; cause to be, unpleasantly surprised


dismay Edit
    ഭയം,സംഭ്രമം, ഭീതി, ത്രാസം
    (n)Fear resulting from the awareness of, danger


dismay Edit
Noun
    the feeling of despair in the face of obstacles


dismay Edit
Noun
    fear resulting from the awareness of danger


dismay Edit
Verb
    lower someone's spirits; make downhearted


dismay Edit
Verb
    fill with apprehension or alarm; cause to be unpleasantly surprised


dismay
    ആവേഗം


Entries from Olam Open Database

Dismay()::
    വിസ്മയിപ്പിക്കുക,
    ഞെട്ടിപ്പിക്കുക,
Dismay(noun)::
    ഭീതി,
    ഞടുക്കം,
    ത്രാസം,
    ഭയം,
    ആകുലത,
Dismay(verb)::
    ഇടിച്ചു പൊളിച്ചു കളയുക,
    പൊളിച്ചു മാറ്റുക,
    ചകിതനാക്കുക,
    ഉഗ്രഭീതി ഉളവാക്കുക,
    അന്ധാളിപ്പിക്കുക,
    ഞടുക്കുക,
    സംഭ്രമിപ്പിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ artless, ചന്ദ്രഹാസം, വാര്‍ഷികം, മാഷാശി, മൗത്ത്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean