മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

unbound Edit
    കെട്ടാത്ത, കെട്ടഴിഞ്ഞ


unbound Edit
Adjective
    not secured within a cover
eg: an unbound book


unbound Edit
Adjective
    not restrained or tied down by bonds


unbound Edit
Adjective
    not held in chemical or physical combination


Entries from Olam Open Database

Unbound(adjective)::
    കെട്ടാത്ത,
    കെട്ടഴിഞ്ഞ,
    ബന്ധിക്കപ്പെടാത്ത,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അകൗബേര, ആനക്കയ്യോന്നി, പ്ലവം, ഗര്‍ഭസന്ധി, frigate


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean