മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

unacknowledged Edit
    അംഗീകരിക്കാത്ത, കിട്ടിയതാണി അറിയിക്കപ്പെടാത്ത


unacknowledged Edit
Adjective
    not recognized or admitted


unacknowledged Edit
Adjective
    not openly acknowledged
eg: an unacknowledged emergency


Entries from Olam Open Database

Unacknowledged(adjective)::
    അംഗീകരിക്കാത്ത,
    കിട്ടിയതായി അറിയിക്കപ്പെടാത്ത,
    കിട്ടിയതായി അറിയിക്കാത്ത,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ disjunction, അന്നില്, വിഷണ്ഡം, മരുണ്‍മ, പ്രശ്നവിവാകന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean