മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

typically Edit
    സ്വഭാാനുസാരേണ, വര്‍ഗലക്ഷണമായ


typically Edit
Adverb
    in a typical manner
eg: Tom was typically hostile


Entries from Olam Open Database

Typically()::
    സ്വഭാവാനുസാരേണ,
Typically(adjective)::
    വര്‍ഗലക്ഷണമായി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ avionics, factotum, ഫേരം, മുഗ്ദ്ധത, അധിമാസം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean