മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

twitter Edit
    പ്രലപിക്കുക, ചലിക്കുക


twitter Edit
Noun
    a series of chirps


twitter Edit
Verb
    make high-pitched sounds, as of birds


Entries from Olam Open Database

Twitter()::
    ആക്ഷേപകന്‍,
    സംക്ഷോഭിക്കുക,
    പുലമ്പല്‍,
Twitter(noun)::
    ഇന്റര്‍നെറ്റ്‌ വഴി ലഘു സന്ദേശങ്ങള്‍ പങ്കു വെക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം,
    ശകാരിക്കുന്നവന്‍.ചിലയ്ക്കുക,
    വിറയ്ക്കുക,
    ചിലപ്പ്‌,
Twitter(verb)::
    ചിലയ്‌ക്കല്‍,
    കുശുകുശുക്കല്‍,
    ചിലയ്‌ക്കുക,
    പുലമ്പുക,
    നടുങ്ങുക,
    വിറയ്‌ക്കുക,
    പ്രലപിക്കുക,
    അടക്കിച്ചിരിക്കുക,
    ചലിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ melodrama, ആശ്രണ, ചകടം, ചീയല്‍, വീരസ്യം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean