മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

plaid Edit
    അംഗവസ്ത്രം, സാല്‍വ


plaid Edit
noun
    മേലാട
    a cloth having a crisscross design


Entries from Olam Open Database

Plaid(noun)::
    കമ്പളം,
    പട്ട്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവജ്ഞേയ, അത്യര്‍ക്കം, വിറങ്ങലിക്കുക, മധ്വാസവം, ആരംഭി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean